OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, obowiązujące od dnia 12.11.2021

Przesłanka

Poniższe Warunki sprzedaży regulują sprzedaż na tej stronie internetowej „https://www.gemimarket.it” (strona internetowa). Sprzedającym jest Gemi Elettronica Srl, z siedzibą pod adresem Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, Izba Handlowa MI - 2114222, numer VAT IT01765660764, kapitał zakładowy 80.000,00 € w pełni opłacony (Sprzedawca).

Artykuł 1. Zakres stosowania

1.1 Sprzedaż na Stronie internetowej stanowi umowę sprzedaży na odległość regulowaną w rozdziale I tytuł III (art. 45 i nast.) dekretu z mocą ustawy z dnia 6 września 2005 r., nr 206 (włoski Kodeks konsumencki) oraz dekretem z mocą ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. nr 70 w sprawie handlu elektronicznego.

1.2 Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży realizowanych przez Sprzedawcę w Witrynie. Warunki liczone są wyłącznie z uwzględnieniem dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

1.3 Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione i/lub zmodyfikowane w dowolnym momencie. Ewentualne zmiany i/lub nowe warunki będą obowiązywać od dnia ich opublikowania w Serwisie. Z tego powodu, przed złożeniem zamówienia, użytkownicy proszeni są o regularne odwiedzanie serwisu w celu zapoznania się z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1.4 Obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują się obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

1.5 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów i/lub świadczenia usług przez podmioty inne niż Sprzedający, dostępne w Serwisie za pośrednictwem łączy, banerów lub hiperłączy. Przed przystąpieniem do transakcji handlowych z tymi stronami użytkownik ma obowiązek zapoznać się z ich warunkami sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów przez te strony. Sprzedawca nie sprawdza i/lub nie monitoruje stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem tych linków. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych Stron internetowych, ani za ewentualne błędy i/lub pominięcia i/lub naruszenia prawa w tych witrynach.

1.6 Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi Sprzedaż oraz wszelkie inne informacje, które Sprzedawca udostępnia w Serwisie, także w trakcie procesu zakupu.

1.7 Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Artykuł 2. Zakupy za pośrednictwem Serwisu

2.1 Zakupy za pośrednictwem Serwisu może dokonać użytkownik będący

 • zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu < /li>
 • działa zarówno jako konsument, jak i przedsiębiorca. Zgodnie z art. 3 ust. I lit. a) Kodeksu konsumenckiego przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą, którą może prowadzić. Zgodnie z art. 3 ust. I lit. c) Kodeksu konsumenckiego przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, która działa w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą.

2.2 W Kodeksie konsumenckim w przypadku zamówień nietypowych pod względem ilości i/lub częstotliwości zakupów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu usunięcia nieprawidłowości.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia zamówienia złożone:

 • przez użytkownika, z którym Sprzedawca jest w sporze
 • przez użytkownika, który naruszył niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
 • przez użytkownika, który przesłał fałszywe, niepełne lub w inny sposób niedokładne dane osobowe lub który nie przesłał Sprzedawcy wymaganych dokumentów

Artykuł 3. Rejestracja w Serwisie

3.1 Aby zarejestrować się w Serwisie, użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • adres
 • telefon
 • codice fiskalne.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, jeśli będzie miał podejrzenia lub stanie się świadomy jakiegokolwiek nielegalnego wykorzystania lub ujawnienia tych danych.

3.3 Użytkownik niniejszym gwarantuje, że dane osobowe podane podczas procedury rejestracji w Serwisie są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i/lub zobowiązania wynikające i/lub w jakikolwiek sposób związane z naruszeniem przez użytkownika przepisów dotyczących rejestracji w Serwisie lub przechowywania danych rejestracyjnych.

Artykuł 4. Informacje wymagane do Zawarcie Umowy

4.1 Zgodnie z Dekretem Legislacyjnym z dnia 9 kwietnia 2003 roku nr 70 o handlu elektronicznym, Sprzedawca niniejszym informuje Użytkownika, że:

 • zawarcia umowy umowy zakupu w Serwisie, użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz zamówienia w formie elektronicznej i przesłać go Sprzedawcy drogą elektroniczną, postępując zgodnie z instrukcjami, które każdorazowo będą pojawiać się w Serwisie;
 • umowa zostaje zawarta gdy formularz zamówienia dotrze na serwer Sprzedawcy
 • po przesłaniu formularza zamówienia Sprzedawca prześle użytkownikowi na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające:
  • opisy zakupów
  • odpowiednia cena
  • wskazanie sposobu płatności
  • wskazanie kosztów dostawy
  • wskazanie kosztów dostawy i ewentualnych kosztów dodatkowych.

Artykuł 5. Dostępność Produktu

5.1 Dostępność Produktu jest stale monitorowana i aktualizowana. Niemniej jednak, ponieważ Stronę internetową mogą odwiedzać jednocześnie różni użytkownicy, może się zdarzyć, że więcej niż jeden użytkownik dokona zakupu tego samego produktu w tym samym czasie. W takich przypadkach Produkt może wydawać się dostępny przez krótki czas, mimo że faktycznie go nie ma w magazynie lub jest chwilowo niedostępny ze względu na konieczność uzupełnienia zapasów.

5.2 W Witrynie znajdują się informacje dotyczące dostępności każdego Produktu.

5.3 W przypadku, gdy Produkt okaże się niedostępny z wyżej wymienionych powodów lub w innych przypadkach nieoczekiwanej niedostępności Produktu, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących użytkownikowi, w szczególności przewidzianych w Księdze IV, Tytule II , rozdział XIV włoskiego kodeksu cywilnego, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika. Użytkownik będzie zatem uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 61 ust. 4 i 5 Kodeksu konsumenckiego.

5.4 Alternatywnie i bez uszczerbku dla swoich praw użytkownik może zaakceptować:

 • przedłużenie terminu dostawy
 • produkt o równoważnej lub wyższej wartości (w tym przypadku za dopłatą różnicy i po wyraźnej akceptacji użytkownika)
 • kupon rabatowy do wykorzystania na zakupy w Witrynie. Kwota kuponu rabatowego, data ważności i wszelkie ograniczenia będą każdorazowo informowane przez Sprzedawcę.

5.5 W przypadku żądania zwrotu kwoty zapłaconej za zakup Produktów które później okazały się niedostępne, Sprzedawca dokona zwrotu maksymalnie w terminie 10 dni.

5.6 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 61 ust. 4 i 5 Kodeksu konsumenckiego, umowa sprzedaży wygaśnie. Jeżeli płatność całej kwoty – na którą składa się cena Produktu, ewentualne opłaty za dostawę oraz wszelkie inne dodatkowe koszty wynikające z zamówienia (Całkowita Należność) – została już dokonana, Sprzedawca zwróci Całkowitą kwotę Kwota należna zgodnie z artykułem „Formy płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu”.

Art. 6. Karta Produktu

6.1 Do każdego Produktu dołączona jest karta informacyjna produktu ilustrująca jego główne cechy (Karta Produktu). Obrazy i opisy znajdujące się na Stronie internetowej możliwie najwierniej odtwarzają cechy Produktów. Jednakże kolory Produktów mogą odbiegać od rzeczywistych, ze względu na ustawienia systemów komputerowych lub komputerów używanych do ich przeglądania. Ponadto zdjęcia Produktu w Karcie Produktu mogą różnić się wielkością lub zależnością od produktów dodatkowych. Obrazy te należy zatem rozumieć jako przybliżone i sugerujące powszechnie przyjęte progi tolerancji. Na potrzeby umowy sprzedaży towaru za punkt odniesienia przyjmuje się opis Produktu w formularzu zamówienia przesłanym przez Użytkownika.

Artykuł 7. Ceny

7.1 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, przy czym rozumie się, że ceną pobieraną od użytkownika będzie cena podana na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia, a po przesłaniu zamówienia nie będą rejestrowane żadne wahania (zwiększenia lub zmniejszenia).

7.3 Koszty wysyłki, jeśli występują, są wyraźnie i osobno wskazane w zamówieniu formularz, zanim użytkownik przystąpi do jego przesyłania.

Artykuł 8. Zamówienia zakupu

8.1 Sprzedawca dostarczy Produkty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia pomyślnej płatności Sumy całkowitej Ze względu na użytkowanie. Własność Produktów przechodzi na Ciebie z chwilą dostawy, rozumianej jako moment dostarczenia Produktu przewoźnikowi. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu(ów), którego nie można przypisać Sprzedającemu, przechodzi na Użytkownika w momencie, gdy ten ostatni lub wyznaczona przez Użytkownika osoba trzecia inna niż kurier wejdzie w materialne posiadanie Produktu(ów) .

Wybrana przez Ciebie Usługa zostanie wykonana dopiero po uiszczeniu Całkowitej Kwoty Należności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi, jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że nie zapłaciłeś całości lub części Całkowitej Należności.

8.2 Umowa kupna ulega rozwiązaniu w przypadku braku zapłaty Całkowitej Kwoty Należności. O ile nie uzgodniono z Tobą inaczej na piśmie, zamówienie zostanie odpowiednio anulowane.

8.3 W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży poprzez kliknięcie odpowiedniego pola strony procesu zakupowego. Brak akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uniemożliwia dokonanie zakupów w Serwisie.

Artykuł 9. Sposoby płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu

9.1 Płatność w dniu w Serwisie można dokonać płatności:

 • Kartami płatniczymi
 • PayPal
 • Płatnością przy odbiorze
 • Przelewem elektronicznym.
 • 9.2 Sprzedawca akceptuje następujące karty kredytowe:

  • VISA
  • MasterCard (Cirrus Maestro)
  • PostePay
  • American Express

  Obciążenie zostanie dokonane dopiero po (i) zweryfikowaniu danych karty płatniczej użytej do płatności oraz (ii) wydawcy karty płatniczej używanej przez wydałeś autoryzację polecenia zapłaty.

  Zgodnie z dyrektywą 2015/2366/(UE) w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD2) użytkownik jest informowany, że może być zobowiązany do sfinalizowania zakupu procesu poprzez spełnienie kryteriów uwierzytelnienia wymaganych przez instytucję płatniczą odpowiedzialną za obsługę transakcji płatniczej online. Kryteria uwierzytelnienia odnoszą się do tożsamości użytkownika (aby spełnić to kryterium, użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie podczas transakcji zakupu) oraz kontekstowej znajomości kodu uwierzytelniającego przesyłanego przez instytucję płatniczą (Silne Uwierzytelnianie Klienta). Niedopełnienie tej procedury może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w Serwisie.

  Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do odpowiedniej instytucji płatniczej z pominięciem serwerów, z których korzysta Sprzedający. W związku z tym Sprzedawca nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje danych Twojej karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty.

  Obciążenie Całkowitą Kwotą należności zostanie dokonane dopiero w momencie przesłania zamówienia .

  9.3 W przypadku płatności PayPal użytkownik zostanie przekierowany na stronę www.paypal.com, gdzie powinien dokonać płatności w oparciu o przewidzianą procedurę regulowaną przez PayPal i warunki umowa uzgodniona pomiędzy użytkownikiem a firmą PayPal. Dane umieszczone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez PayPal i nie będą przesyłane ani udostępniane Sprzedającemu. Sprzedawca nie jest zatem w stanie poznać ani w żaden sposób zapamiętać szczegółów karty kredytowej powiązanej z kontem PayPal użytkownika ani szczegółów jakiejkolwiek innej formy płatności powiązanej z tym kontem.

  Jeśli płatność zostanie dokonana dokonanej za pośrednictwem PayPal, Całkowita Należność zostanie pobrana przez PayPal z konta użytkownika w tym samym momencie, w którym zostanie zawarta umowa online. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana lub w jakimkolwiek innym przypadku zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, kwota zwrotu należna użytkownikowi zostanie zaksięgowana na koncie PayPal użytkownika. Termin zaksięgowania kwoty w narzędziu płatniczym powiązanym z tym kontem zależy wyłącznie od systemu PayPal i systemu bankowego. Po złożeniu dyspozycji kredytowej na rzecz tego konta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechania w zaksięgowaniu zwrotu środków na rzecz Użytkownika. Wszelkiego rodzaju zwroty środków, które mają zostać dokonane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży, zostaną dokonane na konto PayPal użytkownika.

  9.4 Jeśli jako metodę płatności wybierzesz płatność za pobraniem, Sprzedawca poinformuje Cię o tym że za przesyłkę zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 5,90 € lub inna kwota podana na Stronie. Jeśli zdecydujesz się zapłacić gotówką przy odbiorze, w momencie dostawy Produktów musisz posiadać gotówkę w kwocie wskazanej w zamówieniu (ponieważ kurier nie jest upoważniony do przyjmowania czeków ani wydawania reszty): w przeciwnym razie , umowa kupna zostanie uznana za rozwiązaną z mocy prawa zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego i w jego rozumieniu. O rozwiązaniu umowy i w konsekwencji o anulowaniu zamówienia zostaniesz poinformowany. Wszelkie zwroty środków, które zostaną dokonane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży, zostaną dokonane przelewem bankowym na podane przez Ciebie dane bankowe.

  9.5 Jeśli zdecydujesz się na płatność przelewem bankowym, po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje użytkownika e-mailem o danych bankowych i terminie wykonania przelewu. Wiadomość e-mail może zawierać prośbę o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia dokonanego przelewu lub jego potwierdzenia.

  W przypadku płatności przelewem termin dostawy Produktu/Produktów będzie liczony od dnia od daty otrzymania przelewu bankowego przez Sprzedającego lub od daty potwierdzenia, że ​​przelew bankowy został zlecony na rzecz Sprzedającego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  O ile nie uzgodniono inaczej, Usługi zostanie przekazana dopiero po otrzymaniu przelewem Całkowitej Należności.

  Użytkownik zobowiązany jest do podania:

  • numeru referencyjnego zamówienia
  • data zamówienia.

  Po złożeniu zamówienia należy dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych. Niezastosowanie się spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy w terminie kolejnych 3 dni roboczych.

  Art. 10. Dostawa Produktu

  10.1 Nie ma ograniczeń w dostawie, z wyjątkiem przypadków wskazanych na Stronie Internetowej i/lub w Karcie Produktu.

  10.2 Wydatki na dostawę Produktów, które mogą się różnić w zależności od wybranej przez użytkownika procedury dostawy i wszelkich innych możliwych kosztów, zostaną poniesione przez użytkownika, chyba że w Karcie Produktu lub w innych częściach, w których jest to zakomunikowane, określono inaczej.

  10.3 Produkty zostaną dostarczone w terminie 3 dni od otrzymania zamówienia, a w każdym razie w ciągu trzydziestu dni licząc od dnia zawarcia umowy.

  10.4 Prosimy o weryfikację warunki dostarczonego Produktu. Bez uszczerbku dla faktu, że ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przechodzi z chwilą fizycznego objęcia Produktu w posiadanie przez Ciebie lub wyznaczoną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, Sprzedawca sugeruje sprawdzenie liczby otrzymanych Produktów oraz sprawdzenie, czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, niezamoczone lub w inny sposób zmienione, nawet jeśli chodzi o materiały zamykające; Sprzedawca sugeruje także wskazanie na dokumencie przewozowym przewoźnika ewentualnych nieprawidłowości, przyjmując w takim przypadku przesyłkę z zastrzeżeniem. W przypadku, gdy przesyłka nosi wyraźne ślady naruszenia lub przeróbek, zaleca się niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy. W każdym przypadku obowiązuje prawo odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy Produktu) oraz prawna gwarancja zgodności.

  Artykuł 11. Prawo do odstąpienia od umowy

  11.1 Użytkownik – występujący jako Konsument – ​​ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów i wydatków innych niż wskazane w niniejszym artykule, w terminie czternastu dni kalendarzowych (Prawo odstąpienia od umowy). Okres odstąpienia od umowy (Okres Odstąpienia od umowy) wygasa po upływie 14 dni:

  a w przypadku zamówienia pojedynczego Produktu, od dnia wejścia w posiadanie przez użytkownika lub wskazaną przez użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez użytkownika Produktu;

  b. w przypadku Zamówienia wielokrotnego z oddzielnymi dostawami – od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez użytkownika osoba trzecia inna niż przewoźnik i osoba trzecia weszła w faktyczne posiadanie dostarczonego Produktu jako ostatnia; lub

  c. w przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa Produktu w różnych partiach lub kilku sztukach, od dnia, w którym Ty lub wybrana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik i wybrana przez Ciebie osoba trzecia wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub ostatniej sztuki .

  11.2 Aby skorzystać z Prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować Sprzedawcę przed upływem Okresu odstąpienia od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu.

  11.3 Skorzystałeś ze swojego Prawo do odstąpienia od umowy w Okresie odstąpienia od umowy, jeżeli odpowiednia informacja zostanie wysłana przez Ciebie przed upływem Okresu odstąpienia od umowy. Komunikat ten należy przekazać w następujący sposób:

  E-mail: [email protected]

  < p>Konsument uzyskuje trwały sposób przechowywania korespondencji związanej z realizacją prawa do odstąpienia od umowy, gdyż ciężar dowodu skorzystania z tego prawa przed upływem Okresu odstąpienia od umowy spada na użytkownika.

  11.4 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, po skorzystaniu z tego prawa, użytkownik ma obowiązek zadbać o zwrot Produktów do Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym użytkownik poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli użytkownik przekaże Produkt(y) przed upływem wskazanego wcześniej 14-dniowego terminu wskazanemu przez Sprzedawcę kurierowi lub, w zależności od okoliczności, wybranemu przez siebie kurierowi (Termin zwrotu). Produkt należycie zabezpieczony i zapakowany oraz w oryginalnym opakowaniu (o ile to możliwe) należy zwrócić na następujący adres (oryginalne opakowanie jest wymagane zawsze, jeśli nadrukowane są na nim numery seryjne produktów):

  Gemi Elettronica

  Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

  11.5 Koszt zwrotu Produktu (w tym cło) ponosi użytkownik, a zwrot następuje na jego odpowiedzialność.

  11.6 W przypadku odstąpienia użytkownika od umowy Sprzedawca zwróci mu całą kwotę należną za Produkt, łącznie z kosztami dostawy, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni kalendarzowych dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy użytkownik zwrócił Produkty za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika i na swój koszt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu udowodnienia przez Ciebie odesłania Produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  11.7 Użytkownik odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru będące skutkiem innego korzystania z Produktu niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu. W każdym przypadku Produkt musi być przechowywany, obsługiwany i kontrolowany z zachowaniem zwykłej staranności i zwrócony w stanie nienaruszonym, kompletny we wszystkich częściach, w pełni funkcjonalny, musi zawierać także wszystkie akcesoria i ulotki ilustracyjne, etykiety i załączoną plombę, jeśli jest obecna. z Produktem, nienaruszone i nienaruszone oraz doskonale nadające się do użytku, do którego są przeznaczone, oraz wolne od śladów zużycia i zabrudzeń. Odstąpienie dotyczy całości Produktu. W tym sensie nie można z niego skorzystać tylko w odniesieniu do niektórych części i/lub akcesoriów (które nie reprezentują i nie są produktami autonomicznymi) Produktu.

  11.8 Jeśli Produkt doznał utraty wartości wynikającej z z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty zwrotu kwoty równej tej utracie wartości. Firma powiadomi Cię w dniu otrzymania Produktu o zaistniałej sytuacji i wynikającej z tego obniżonej kwocie zwrotu. Jeżeli zwrot został już dokonany, Spółka przekaże dane bankowe do zapłaty kwoty należnej przez użytkownika z tytułu zmniejszenia wartości Produktu.

  11.9 W przypadku, gdy odstąpienie od umowy zostało nie została wykonana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie spowoduje to rozwiązania umowy i w konsekwencji nie stworzy prawa do zwrotu pieniędzy. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o odrzuceniu prośby o odstąpienie od odbioru Produktu. W przypadku, gdy Produkt wrócił już do Sprzedawcy, pozostanie on u Sprzedawcy do dyspozycji użytkownika w celu odbioru, który będzie musiał zostać wykonany za opłatą i na odpowiedzialność użytkownika.

  11.10 W sklepie w przypadku częściowego odstąpienia od Zamówienia Wielokrotnego wysokość kosztów dostawy należnych użytkownikowi zostanie zwrócona proporcjonalnie do wartości Produktu podlegającego odstąpieniu. Przykładowo, jeśli użytkownik złożył zamówienie o wartości 200,00 Euro, które obejmuje dwa Produkty, pierwszy o wartości 50,00 Euro i drugi o wartości 150,00 Euro, i zwrócił Produkt o wartości 150,00 Euro, użytkownik otrzyma zwrot kwoty równej do 75% poniesionych kosztów dostawy. W każdym przypadku kwota kosztów dostawy do zwrotu nigdy nie przekroczy kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika.

  Artykuł 12. Prawna gwarancja zgodności

  Wszystkie Produkty sprzedawane w Serwisie są objęte prawną gwarancją zgodności przewidzianą w artykułach 128-135 dekretu legislacyjnego nr 128-135 Kodeksu konsumenckiego (Gwarancja prawna).

  Do kogo to dotyczy

  Przepisy prawne Gwarancja jest zastrzeżona dla konsumentów. Dotyczy zatem wyłącznie użytkowników, którzy dokonali zakupu w Serwisie w celach innych niż działalność gospodarcza, handlowa, rzemieślnicza lub zawodowa.

  Kiedy ma zastosowanie

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec- wobec konsumenta za jakąkolwiek niezgodność istniejącą w momencie dostawy produktu i ujawniającą się w ciągu dwóch lat od tej dostawy. O niezgodności należy poinformować Sprzedawcę pod rygorem utraty gwarancji w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia.

  O ile nie udowodniono inaczej, niezgodność ujawniona w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy produktu uważa się za istniejące od tej ostatniej, chyba że założenie to jest niezgodne z charakterem produktu lub charakterem niezgodności. Począwszy od siódmego miesiąca następującego po dostawie produktu, ciężar dowodu, że niezgodność istniała już w momencie dostawy produktu, spoczywa na Konsumencie.

  W celu podjęcia skorzystać z Gwarancji Prawnej, należy zatem przedstawić dowód potwierdzający datę zakupu i dostawy towaru. Dlatego wskazane jest, aby w celu udokumentowania zakupu zachować fakturę wysłaną przez Sprzedawcę, a także dokument przewozowy lub inny dokument potwierdzający datę zakupu (taki jak wyciąg z karty kredytowej lub wyciąg z konta bankowego) ) i termin dostawy.

  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci konsumentowi całą zapłaconą kwotę, na którą składa się cena zakupu Produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty dodatkowe. W przypadku obniżenia ceny Sprzedawca zwróci ustaloną wcześniej z Konsumentem kwotę obniżki. Kwota zwrotu lub obniżki zostanie zaliczona na środek lub rozwiązanie płatnicze użyte przez Konsumenta przy zakupie.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej na skutek nieprawidłowego korzystania z Produktu lub w przypadku wystąpienia szkody powstałej na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej.

  Jeżeli zakupu dokonałeś jako „profesjonalista” zgodnie z postanowieniami Kodeksu Konsumenta, paragrafy poprzednie niniejszego artykuł nie ma zastosowania. Gwarancja prawna przewidziana w art. 1490 włoskiego kodeksu cywilnego.

  Artykuł 13. Standardowa gwarancja producenta

  13.1 Produkty sprzedawane w Serwisie mogą, ze względu na swój charakter, być objęte standardową gwarancją wydaną przez producenta (Gwarancja Konwencjonalna). Użytkownik może dochodzić swoich praw gwarancyjnych wyłącznie u producenta. Czas trwania, zakres (w tym geograficzny), warunki i procedury, rodzaje objętych gwarancją uszkodzeń/wad oraz ograniczenia Gwarancji Standardowej są ustalane przez każdego producenta i określone w tzw. karcie gwarancyjnej zawartej na opakowaniu produktu. Gwarancja standardowa ma charakter fakultatywny i nie uzupełnia, nie zastępuje, nie ogranicza, nie narusza ani nie uchyla Gwarancji prawnej.

  Artykuł 14. Obowiązujące prawo i jurysdykcja; pozasądowe rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów/rozstrzyganie sporów online

  14.1 Umowy zakupu zawarte pomiędzy Tobą a Sprzedawcą podlegają prawu włoskiemu. Do użytkowników regularnie niebędących rezydentami we Włoszech będą stosowane możliwie korzystniejsze i bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidziane przez prawo kraju, w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w szczególności dotyczące terminu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, terminu zwrócić Produkty, w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z tego prawa, do sposobów i formalności powiadomienia o tym prawie oraz do gwarancji zgodności z prawem.

  14.2 Jeśli jesteś „konsumentem” w przypadku wszelkich sporów dotyczących stosowania, wykonywania i interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania lub wybranego przez Ciebie miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś „przedsiębiorcą” w przypadku jakichkolwiek sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego dokumentu, wyłączną jurysdykcję będzie miał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami artykułu 1 powyżej.

  < p>14.3 Zgodnie z art. 141-sexies, przecinek 3 Dekretu Ustawodawczego z dnia 6 września 2005 r. nr 206 (Kodeks konsumencki), Sprzedawca informuje użytkownika jako konsumenta końcowego, którego art. 3 przecinek 1 lit. a) Kodeksu konsumenckiego, że w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, w wyniku której nie udało się rozstrzygnąć powstałego sporu, Sprzedawca przekaże informację dotyczącą organizacji Alternatywnych Rozstrzyganie Sporów w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (organizacje ADR, o których mowa w art. 141-bis i nast. Kodeksu konsumenckiego), określając także, czy chce skorzystać lub nie skorzystać z tych organizacji w celu rozstrzygnięcia sporu.

  14.4 Ponadto Sprzedawca informuje Cię jako konsumenta, że ​​w art. 3 przecinek 1 lit. a) Kodeksu konsumenckiego, że powstała europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Platforma ODR). Konsument może przeglądać Platformę ODR pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu /konsumenci/odr/; za pośrednictwem Platformy ODR konsument może zobaczyć listę Organizacji ADR, znaleźć link przekierowujący do każdej strony internetowej i rozpocząć procedurę on-line mającą na celu rozstrzygnięcie sporu, w który jest zaangażowany.

  14.5 Niezależnie od tego jest wynikiem pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających ze stosunków konsumenckich w trybie określonym w części V tytuł II-bis Kodeksu konsumenckiego, w każdym przypadku konsumentowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia sprawy na drogę sądową postępowanie przed właściwym sądem.

  14.6 W przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użytkownik mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy może również przystąpić do europejskiego postępowania ustanowionego dla drobnych roszczeń na mocy Rozporządzenia Rady (CE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., pod warunkiem, że wartość sporu nie przekracza kwoty 2.000,00 euro, z wyłączeniem odsetek, praw i wydatków. Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.eur-lex.europa.eu.

  Artykuł 15. Obsługa klienta i skargi

  Możesz żądać informacji, wysyłać komunikaty, prosić o pomoc lub składać skargi kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy w następujący sposób:

  • e-mailem, pisząc na adres: [email protected]
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +39 02 87165556.

  Sprzedawca rozpatrzy reklamację udzielając odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania.